- دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

معرفی دبیر خانه جذب هیئت علمی

معرفی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 با تغییر شیوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور با تصویب آیین نامه ای ایجاد ساختارهای جدیدی را برای جذب هیأت علمی تعریف و تعیین کرد.هدف شورا از این اقدام ضمن بهره گیری از توان تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور ، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضاء هیأت علمی و کاهش دیوان سالاری است.

در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیأت علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است . در راس این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشور تشکیل داده است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. هیأت های اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی میباشند در هر مجموعه دانشگاهی و موسسه تحقیقاتی را عهده دار جذب متقاضیان جذب هیأت علمی می باشند.

 
 

 

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه

 

1-رئیس دانشگاه (رئیس هیأت)

2- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
3- پنج تا هفت عضو هیأت علمی دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه و انتخاب هیأت عالی جذب
دبیر هیأت از میان اعضای هیأت علمی هیات اجرایی انتخاب وبا حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

 
 

 

وظایف و اختیارات هیأت جذب

 

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه
- تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
- اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

 
 

 

دبیرخانه

 

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب که دارای امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه است، انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین می نماید. رئیس دبیرخانه زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می‌نماید.

 
 

 

تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی

 

فراخوان عمومی برای استخدام اعضای هیأت علمی دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد. زمانبندی مراحل جذب به شرح زیر می باشد:
- دریافت و جمع‌آوری درخواست متقاضیان (حداکثر5 روز)

-  بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب (حداکثر 5 روز)
- تشکیل و تکمیل پرونده برای متقاضیان دارای شرایط اولیه و ارسال به کمیته‌های بررسی توانایی‌‌های علمی و صلاحیت عمومی (حداکثر7 روز)
-نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و علمی دردانشگاه ( حداکثر 45 روز)
- اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه (حداکثر 15 روز)
- ارسال خلاصه پرونده متقاضیانی که در هیأت اجرایی جذب دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم (حداکثر 7 روز)
- اتخاذ تصمیم نهایی توسط هیأت مرکزی جذب وزارت علوم (حداکثر45 روز)
- اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی (حداکثر 10 روز)

 
 

 

کارگروه بررسی توانایی علمی

 

به منظور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و... ) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص های مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی الزامی نمی باشد. ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر خواهد بود.
- رئیس دانشکده، ‌رئیس پژوهشکده ذیربط
-مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط
-حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند.
- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد. اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت 2 سال منصوب می‌شوند. اعضای کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرمهای مربوطه تکمیل نموده و آنها را توسط نماینده هیأت اجرایی جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود.

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق‌التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل خواهد شد.
1- نماینده رئیس دانشگاه
2- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
3- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی گزینش با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند.
مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی بدون حق رأی بنا به تشخیص رئیس هیأت در جلسات می‌تواند شرکت کند