معرفی افراد

دکتر محمودرضا شاهوردی - دبیر هیات اجرایی جذب

دکتر اسماعیل نظری - رئیس کارگروه صلاحیت علمی

دکتر علی محمد جعفری نژاد - رئیس کارگروه صلاحیت عمومی

عیسی عابدینی - کارشناس دبیرخانه جذب - شماره تماس: 36241322-086