معرفی افراد

تعداد بازدید:۲۴۲۶

دبیر هیات اجرایی جذب :     آقای دکتر محمودرضا شاهوردی 

محمودرضا شاهوردی

Email  :  shahverdi@tafreshu.ac.ir

Homepage  : http://faculty.tafreshu.ac.ir/shahverdi/fa

 

*******************************************************************

رئیس کارگروه صلاحیت علمی :      آقای دکتر اسماعیل نظری  

اسماعیل نظری کیاشی

Email  :  nazari@tafreshu.ac.ir 

Homepage  :  http://faculty.tafreshu.ac.ir/nazari/fa

 

 

*******************************************************************

      رئیس کارگروه صلاحیت عمومی :       آقای دکتر علی محمد جعفری نژاد 

   علی محمد جعفری نژاد

Email  :  jafarinejad@tafreshu.ac.ir

    Homepage   : http://faculty.tafreshu.ac.ir/jafarinejad/fa  

*******************************************************************

  کارشناس دبیرخانه جذب :       آقای علی باباعلی                     

*******************************************************************

شماره تماس: 36241322-086